CIMjournal

Author : นพ. คมสิงห์ เมธาวีกุล

20 Posts - 0 Comments
นพ. คมสิงห์ เมธาวีกุล หน่วยสรีระไฟฟ้าหัวใจ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก • จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้ทำการศึกษาและได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ และวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ และประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาไฟฟ้าหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล • อาจารย์ผ่านการทำงานที่สำคัญในหลายบทบาทหน้าที่ เช่น หัวหน้าศูนย์วิจัยทางคลินิก กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันโรคทรวงอก, อนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์, คณะทำงานพัฒนาเครือข่ายทางคลินิกพหุสถาบัน กรมการแพทย์, คณะอนุกรรมการจัดทำ Web site โรคหัวใจสำหรับประชาชน ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ และงานอื่น ๆ อีกหลายหน้าที่

เรื่องที่แพทย์สาขาหัวใจและหลอดเลือด …ควรติดตาม เดือน พ.ค. – ส.ค. 2567

. นพ. คมสิงห์ เมธาวีกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก   หลังจากผ่านงานประชุมของ American College of Cardiology 2024 (ACC.24) ที่เพิ่งจัดประชุมไปเมื่อวันที่ 6 – 8 เมษายน พ.ศ. 2567 ที่เมือง Atlanta รัฐ Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจต่อไป ได้แก่ การให้ยากลุ่ม sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors (SGLT2i) ในผู้ป่วย acute myocardial infarction (AMI) โดยมีการศึกษา EMPACT-MI ซึ่งเป็นการศึกษาที่เป็น randomized, double-blind, placebo-controlled trial ที่ได้รับการนำเสนอในงานประชุม ACC.24 เมื่อวันที่......

เรื่องที่แพทย์สาขาหัวใจและหลอดเลือด …ควรติดตาม เดือน ม.ค. – เม.ย. 2567

. นพ. คมสิงห์ เมธาวีกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก   หลังจากผ่านงานประชุม American Heart Association (AHA) Scientific Sessions 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่ Philadelphia, Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น มีงานวิจัยใหม่ ๆ ที่น่าสนใจมานำเสนอในงานประชุมหลายการศึกษา ซึ่งอาจนำมาสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้ ดังต่อไปนี้ การป้องกันการเกิด ischemic stroke ในผู้ป่วยที่เป็น subclinical atrial fibrillation (SCAF) โดยมีการศึกษา ARTESIA ซึ่งเป็นการศึกษาที่เป็น prospective, double-blind, randomized controlled trial ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน New England Journal of......

เรื่องที่แพทย์สาขาหัวใจและหลอดเลือด …ควรติดตาม เดือน ม.ค. – เม.ย. 2567

. นพ. คมสิงห์ เมธาวีกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก   หลังจากผ่านงานประชุม American Heart Association (AHA) Scientific Sessions 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่ Philadelphia, Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น มีงานวิจัยใหม่ ๆ ที่น่าสนใจมานำเสนอในงานประชุมหลายการศึกษา ซึ่งอาจนำมาสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้ ดังต่อไปนี้ การป้องกันการเกิด ischemic stroke ในผู้ป่วยที่เป็น subclinical atrial fibrillation (SCAF) โดยมีการศึกษา ARTESIA ซึ่งเป็นการศึกษาที่เป็น prospective, double-blind, randomized controlled trial ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน New England Journal of......

เรื่องที่แพทย์สาขาหัวใจและหลอดเลือด …ควรติดตาม เดือน ม.ค. – เม.ย. 2567

. นพ. คมสิงห์ เมธาวีกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก   หลังจากผ่านงานประชุม American Heart Association (AHA) Scientific Sessions 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่ Philadelphia, Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น มีงานวิจัยใหม่ ๆ ที่น่าสนใจมานำเสนอในงานประชุมหลายการศึกษา ซึ่งอาจนำมาสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้ ดังต่อไปนี้ การป้องกันการเกิด ischemic stroke ในผู้ป่วยที่เป็น subclinical atrial fibrillation (SCAF) โดยมีการศึกษา ARTESIA ซึ่งเป็นการศึกษาที่เป็น prospective, double-blind, randomized controlled trial ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน New England Journal of......

เรื่องที่แพทย์สาขาหัวใจและหลอดเลือด …ควรติดตาม เดือน ก.ย. – ธ.ค. 2566

. นพ. คมสิงห์ เมธาวีกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก   หลังจากงานประชุม European Society of Cardiology (ESC) Congress 2023 ที่ Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ก็มี guidelines ออกใหม่ให้อ่านกันหลายฉบับและมีงานวิจัยใหม่ ๆ มานำเสนอหลายการศึกษา แต่สิ่งที่เราควรจะต้องติดตามต่อไป คือ ข้อมูลของการป้องกันการเกิด ischemic stroke ในผู้ป่วยที่เป็น subclinical atrial fibrillation (AF) ซึ่งตาม ESC guidelines for the diagnosis and management of AF ที่ออกมาในปี ค.ศ. 2020 ให้คำจำกัดความไว้ว่าเป็น atrial high-rate......

เรื่องที่แพทย์สาขาหัวใจและหลอดเลือด …ควรติดตาม เดือน ก.ย. – ธ.ค. 2566

. นพ. คมสิงห์ เมธาวีกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก   หลังจากงานประชุม European Society of Cardiology (ESC) Congress 2023 ที่ Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ก็มี guidelines ออกใหม่ให้อ่านกันหลายฉบับและมีงานวิจัยใหม่ ๆ มานำเสนอหลายการศึกษา แต่สิ่งที่เราควรจะต้องติดตามต่อไป คือ ข้อมูลของการป้องกันการเกิด ischemic stroke ในผู้ป่วยที่เป็น subclinical atrial fibrillation (AF) ซึ่งตาม ESC guidelines for the diagnosis and management of AF ที่ออกมาในปี ค.ศ. 2020 ให้คำจำกัดความไว้ว่าเป็น atrial high-rate......

เรื่องที่แพทย์สาขาหัวใจและหลอดเลือด …ควรติดตาม เดือน ก.ย. – ธ.ค. 2566

ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน Remember Me...

เรื่องที่แพทย์สาขาหัวใจและหลอดเลือด …ควรติดตาม เดือน พ.ค. – ส.ค. 2566

. นพ. คมสิงห์ เมธาวีกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก   ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 จะมีงานประชุม European Society of Cardiology (ESC Congress) ซึ่งจะมีการนำเสนองานวิจัยใหม่ ๆ และมีการออกแนวทางเวชปฏิบัติต่าง ๆ หลายเรื่องให้เราติดตามอ่านกัน นอกจากนี้ ทาง American College of Cardiology (ACC) ยังมีกำหนดการที่จะออกแนวทางเวชปฏิบัติต่าง ๆ ด้วยเช่นกันในช่วงไตรมาส 2 – 3 ของ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีสิ่งที่ควรติดตามดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน ดังนี้ Heart failure (HF) ทาง ESC จะมีการออก Focused update of the......

เรื่องที่แพทย์สาขาหัวใจและหลอดเลือด …ควรติดตาม เดือน พ.ค. – ส.ค. 2566

. นพ. คมสิงห์ เมธาวีกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก   ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 จะมีงานประชุม European Society of Cardiology (ESC Congress) ซึ่งจะมีการนำเสนองานวิจัยใหม่ ๆ และมีการออกแนวทางเวชปฏิบัติต่าง ๆ หลายเรื่องให้เราติดตามอ่านกัน นอกจากนี้ ทาง American College of Cardiology (ACC) ยังมีกำหนดการที่จะออกแนวทางเวชปฏิบัติต่าง ๆ ด้วยเช่นกันในช่วงไตรมาส 2 – 3 ของ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีสิ่งที่ควรติดตามดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน ดังนี้ Heart failure (HF) ทาง ESC จะมีการออก Focused update of the......

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก