CIMjournal
รถไฟจีน ลาว คนไทยได้หรือเสียอะไร

Update: รถไฟจีน-ลาว คนไทยได้หรือเสียอะไร


ข่าวรถไฟจีน-ลาว จะเปิดให้บริการในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นี้ โดยจะวิ่งมีความสำคัญกับไทยอย่างไร แล้วไทยควรทำอย่างไร บทความเรื่อง “เปิดหวูดรถไฟจีน-ลาว: นัยต่อเศรษฐกิจไทย” ของสำนักเศรษฐกิจภูมิภาค ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ตอบคำถามเหล่านี้ ทีมงาน
CIM ขอสรุปประเด็นสำคัญดังนี้

 • รถไฟจีน-ลาว จะเปลี่ยนโฉมหน้า “การขนส่งในอาเซียน” ไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยแผนการเดินรถไฟที่มีจำนวนเที่ยวของการขนส่งสินค้าระหว่าง 5 – 14 เที่ยวต่อวัน และขนส่งผู้โดยสาร 2 – 4 เที่ยวต่อวัน และการเชื่อมต่อกับทางรถไฟหรือการเดินทางรูปแบบอื่น ๆ ภายในชาติอาเซียน รวมถึงการเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟจีน-ยุโรป ทางรถไฟสายนี้จึงมีโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการขนส่งในอาเซียน
 • รถไฟจีน-ลาว ทำให้ไทยมีโอกาสในการขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น รถไฟสายนี้จะใช้ขนส่งสินค้าเป็นหลัก หากมองถึงตลาดทางจีนตอนใต้-มณฑลยูนานและข้างเคียงมีประชากรมากกว่า 210 ล้านคน ซึ่งไทยมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดส่งออกไปขายแบบ Cross-border E-commerce (CBEC) ซึ่งเอื้อต่อกลุ่ม SMEs เช่น อาหารเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลิตภัณฑ์ฮาลาลต่าง ๆ และสินค้า SMEs อื่น ๆ รวมแล้วมีโอกาสให้ไทยขายเพิ่มได้มากขึ้น ในขณะที่สินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตรและปศุสัตว์ (ผลไม้ ข้าว ยางพารา และไก่แช่แข็ง) ที่ผ่านมาไทยส่งออกไปจีนส่วนใหญ่ทางเรือ เส้นทางนี้จะเป็นทางเลือกที่ทำให้ประสิทธิภาพในการขนส่งดีขึ้น..
  อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเจอความท้าทายจากการที่สินค้าจีนจะเข้าไทยอย่างมหาศาล โดยเฉพาะสินค้า CBEC อาทิ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าแฟชั่น ที่การนำเข้ามาไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 ขยายตัวกว่า 275%
 • รถไฟจีน-ลาว เพิ่มโอกาสในการลงทุนโดยตรง จากจีนเข้าไทย (Foreign Direct Investment, FDI) ตัวอย่างเช่น จีนมีแนวโน้มที่จะมาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์และพลาสติก รวมถึงผลิตยางล้อ ซึ่งเป็นซัพพลายเชนส่งออกไปจีน รวมถึงบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) อาทิ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์รวบรวมและกระจายวัตถุดิบด้านอาหาร/สินค้า CBEC และอุตสาหกรรมประกอบรถจักรยานยนต์ EV และอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ต่อเนื่องจากทางรถไฟ รวมถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ภาคอีสานจะมากขึ้น
 • รถไฟจีน-ลาว เพิ่มโอกาสในการลงทุนโดยตรง จากไทยในลาว (Thai Direct Investment Abroad, TDI) โดยธุรกิจไทยมีแนวโน้มจะเข้าไปลงทุนในลาวในด้านที่มีความชำนาญมากขึ้น เช่น ธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ธุรกิจการบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นวดสปา ธุรกิจเกษตรและปศุสัตว์ เพื่ออาศัยสิทธิประโยชน์ทางการค้าในการส่งออกไปจีน และอุตสาหกรรมที่เน้นใช้เทคโนโลยีและซัพพลายเชนในเขตการค้าเสรีหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีสิทธิประโยชน์และเอื้อต่อการลงทุน รวมทั้งการที่ลาวได้สิทธิ GSP ในการส่งออกไปยังประเทศที่ 3
 • รถไฟจีน-ลาว เพิ่มโอกาสที่ไทยจะได้รับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มจีนตะวันตก โดยกลุ่มนี้จะเข้ามาเที่ยวไทยแบบกลุ่มทัวร์เป็นจำนวนมาก คาดว่าหาก 1% มาเที่ยวไทย จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาทต่อปี ไม่นับนักธุรกิจจีนในลาวจำนวนมากที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในไทย แต่ในเรื่องท่องเที่ยวยังคงต้องรอสถานการณ์โควิด 19 ในจีนคลี่คลายก่อน
 • รถไฟจีน-ลาวช่วยลดต้นทุนการขนส่งและเป็นทางเลือกกระจายความเสี่ยง จากการศึกษาของธนาคารโลกที่เปรียบเทียบค่าขนส่งระหว่าง 4 เส้นทาง พบว่า ประมาณการค่าขนส่งผ่านทาง รถไฟจีน-ลาว ที่เชื่อมต่อมายังไทยด้วยรถบรรทุกจะช่วยลดค่าขนส่งได้กว่า 1 ใน 3 ของค่าขนส่งทางถนนเดิม และหากรถไฟจีน-ลาว เชื่อมกับรถไฟไทยโดยสมบูรณ์ จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้มากกว่าครึ่งของการขนส่งทางถนนเดิม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ จะได้ประโยชน์ จากการ ขนส่ง แบบ Multimodal Transportation (รถบรรทุกไทยจะขนสินค้าไปเชื่อมกับรถไฟที่ลาว) ในระยะต่อไป หากรถไฟไทยสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟจีน-ลาวได้โดยสมบูรณ์ จะมีปริมาณการใช้เส้นทางนี้เพิ่มมากขึ้น และเส้นทางนี้อาจเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งสินค้าจากจีนไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ อาทิ มาเลเซียและสิงคโปร์ แทนการขนส่งทางถนนและทางเรือบางส่วน

สำหรับแพทย์ทุกท่าน ทีมงาน CIM เห็นว่ารถไฟจีน-ลาวมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อประเทศไทย ข้อดีจะเกี่ยวเนื่องกับโอกาสในการขนส่งสินค้าไปขายยังจีนตอนใต้ได้มากขึ้น ในต้นทุนที่ถูกลง และโอกาสลงทุนในลาวโดยเฉพาะธุรกิจที่ไทยชำนาญกว่าและเกี่ยวข้องกับรถไฟจีน-ลาว ขณะที่ข้อเสียหลักๆจะเป็นเรื่องของแนวโน้มสินค้าจีนเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนมีมากขึ้นหลายเท่าตัว และอาจจะกระทบหลายๆธุรกิจของไทยเช่นเดียวกัน การเตรียมตัวของแพทย์ให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน อาจเป็นสิ่งจำเป็นอย่างน้อยเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตให้มากขึ้น

 

เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก บทความ “โอกาสต่อเศรษฐกิจไทย เมื่อรถไฟจีนลาว ได้ฤกษ์เปิดหวูด ธ.ค. 2564” เว็บไซต์www.salika.com
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก