CIMjournal
medical wearables

Future: เทคโนโลยีสวมใส่ทางการแพทย์ยอดนิยมในปี 2023


เทคโนโลยีสวมใส่ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์สวมใส่เพื่อสุขภาพ (
Medical wearables) ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อติดตามกิจกรรมทางกายของผู้สวมใส่ สภาวะสุขภาพ ตลอดจนใช้ติดตามการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วย ในปัจจุบันบริษัทสตาร์ทอัพหลายรายได้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์สวมใส่เพื่อสุขภาพ อาทิ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligent, AI) หุ่นยนต์ ตัวตรวจจับที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ เทคโนโลยีที่เป็นที่น่าสนใจ มีดังนี้

 • ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำของอุปกรณ์สวมใส่ ตั้งแต่การตรวจวัดสัญญาณชีพ การวินิจฉัย การให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถวิเคราะห์คาดการณ์โดยประมวลผลจากข้อมูลเชิงลึกของผู้ป่วย เช่น Gilon ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยตัวตรวจจับความเร็วและแรงกดในรองเท้าเพื่อให้ได้ข้อมูลการทำกิจกรรม Alimetry พัฒนาอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวของกระเพาะ แล้วประมวลผลเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของกล้ามเนื้อและระบบประสาทในกระเพาะอาหาร เป็นต้น
  .
 • การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ตัวอย่างเช่น Vital ได้พัฒนาระบบเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (Application programming interface, API) ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์สวมใส่ ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและดูแลรักษาจากระยะไกลได้ และ Cardiomedive พัฒนาแผ่นแปะตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG) ทำงานร่วมกับ Photoplethysmogram (PPG) สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจจากระยะไกล
  .
 • อุปกรณ์จัดการการนอน (Sleep management) อาศัยการติดตามการนอนหลับ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาและคุณภาพการนอนในระยะต่าง ๆ หรือตรวจจับความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การนอนไม่หลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เช่น มีสตาร์ทอัพพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ทางทันตกรรมที่ใช้ในการตรวจจับการกัดฟันของผู้ใช้งานในขณะนอน หรือสตาร์ทอัพที่พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับความตื่นตัวระหว่างการนอนสำหรับการรักษาผู้ป่วยจิตเวชหรือโรคระบบประสาทส่วนกลาง เป็นต้น
  .
 • อุปกรณ์ทางการได้ยิน (Hearables/Smart hearing) ติดตามสัญญาณชีพโดยอาศัยการโต้ตอบด้วยเสียง เช่น สตาร์ทอัพพัฒนาชิปขนาดเล็กที่สามารถประมวลผลสัญญาณระบบประสาท (neuromorphic analog signal processing, NASP) จำแนกคำสำคัญ ตรวจจับเสียง ใช้สำหรับเครื่องช่วยฟัง หรือบางรายมีการพัฒนาเครื่องช่วยฟังที่ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนสร้างชุดข้อมูลการได้ยินส่วนบุคคล เพื่อปรับปรุงความถี่เสียงที่ซับซ้อนให้ผู้ใช้งานได้ยินชัดเจนขึ้น
  .
 • แว่นตาอัจฉริยะ (Smart eyewear) สามารถตรวจสอบสุขภาพผู้สวมใส่ จากการโต้ตอบด้วยภาพและเสียง ตัวอย่างเช่น สตาร์ทอัพพัฒนาแว่นตาอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยอาศัย AI ช่วยเหลือผู้สวมใส่ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ขณะที่มีสตาร์ทอัพพัฒนาหูฟังสั่งงานด้วยเสียงสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริง เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่าย Internet of things (IoT)
  .
 • หุ่นยนต์สวมใส่ (Wearable robotics) ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้กับผู้มีความบกพร่องหรือทุพพลภาพที่ต้องฝึกการเคลื่อนไหว อาทิ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ เป็นต้น
  .
 • เทคโนโลยีผิวหนังชั้นนอก (Epidermal technology) ส่วนใหญ่เป็นรูแบบอุปกรณ์สวมใส่สำหรับตรวจวัดสัญญาณชีพ บันทึกข้อมูลและส่งต่อข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ได้ เช่น สตาร์ทอัพออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์นำส่งยาและอุปกรณ์นำส่งวัคซีนชนิดเหลวผ่านผิวหนัง หรือมีการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarkers) อาทิ ระดับโพแทสเซียมในเลือด ช่วยติดตามภาวะโพแทสเซียมสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและหัวใจวายได้
  .
 • เสื้อผ้าอัจฉริยะ (Smart clothing) มีการพัฒนาสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดแบบเรียลไทม์ หรือมีสตาร์ทอัพพัฒนาถุงเท้าอัจฉริยะที่สามารถวัดระดับความเครียดของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการสื่อสารโดยรวบรวมข้อมูลเชิงสรีรวิทยาการเคลื่อนไหวของเท้าและข้อเท้าแล้วประมวลผลก่อนแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลทราบ
  .
 • อุปกรณ์ติดตามสมรรถภาพทางกาย (Fitness trackers) ช่วยให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยจากระยะไกลได้ ตั้งแต่กิจกรรมที่ทำ การเผาผลาญพลังงาน ระยะทางที่เดิน อัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งสามารถช่วยวิเคราะห์การนอนหลับ จัดการความเครียด ให้คำแนะนำทางสุขภาพได้ เช่น มีสตาร์ทอัพพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ ที่ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบเรียลไทม์โดยไม่รบกวนกิจวัตรประจำวันของผู้ใช้งาน หรือมีสตาร์ทอัพพัฒนาเครื่องตรวจจับกระดูกสันหลังที่มีการแจ้งเตือนผู้สวมใส่ทันทีที่มีท่าทางไม่เหมาะสม เป็นต้น
  .
 • แพลตฟอร์มสำหรับการจัดการโรค (Disease management) ช่วยลดภาระงานของแพทย์ โดยเฉพาะการติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น สตาร์ทอัพพัฒนาระบบตรวจสอบสุขภาพด้วยเทคโนโลยี Near-infrared spectroscopy (NIRS) ในสิ่งทอ สามารถวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเนื้อเยื่อลึก การบาดเจ็บจากแรงกดทับ และมีระบบแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยป้องกันการบาดเจ็บ มีสตาร์ทอัพพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ช่วยให้แพทย์ระบุจุดวิกฤตต่อการลุกลามของโรคและปรับปรุงการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะรายได้

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งมีแนวโน้มเป็นที่นิยมในอนาคต ส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ต ที่ให้ข้อมูลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์และแพทย์สามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้จากระยะไกล

แนะนำอ่านเพิ่มเติม
10 แนวโน้มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ บุคลากรการแพทย์ไม่รู้ไม่ได้
10 แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ บุคลากรการแพทย์ควรรู้

 

เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ
ข้อมูลจาก  https://www.startus-insights.com/innovators-guide/medical-wearables-trends/

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก