CIMjournal
EID Preparedness

EID Preparedness การเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่


พญ. วรรษมน จันทรเบญจกุลพญ. วรรษมน จันทรเบญจกุล
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ. จุไร วงศ์สวัสดิ์พญ. จุไร วงศ์สวัสดิ์
สถาบันบำราศนราดูร
.

สรุปเนื้อหาจากงานประชุมใหญ่ประจำปี 2561 ครั้งที่ 22 จัดโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก รวมหมายถึง

 1. โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (new infectious organism) เช่น ซาร์ส เมอร์ส อีโบลา
 2. โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (new geographical area)
 3. โรคติดต่ออุบัติซ้ำ (re-emerging infectious diseases) เช่น คอตีบ ไอกรน กาฬโรค
 4. เชื้อก่อโรคที่ดื้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistant organisms) เช่น Carbapenem-resistance enterobactericae (CRE)
 5. เหตุจงใจกระทำของมนุษย์ด้วยอาวุธชีวภาพ (bioterrorism) เช่น แอนแทรกซ์


โดยประเทศไทยถือว่ามีความเสี่ยงของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 3 กลุ่ม คือ

 1. โรคติดต่ออุบัติใหม่ หรืออุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา คอตีบ ไอกรน
 2. โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ เช่น อีโบลา เมอร์ส ไข้เหลือง รวมถึงโรคที่ติดมาจากสัตว์ เช่น ฝีดาษลิง
 3. โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น โรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และโรคที่เกิดจากเชื้อดื้อยาชนิดใหม่

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ในปี พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 1. การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
 2. การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
 3. การพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่
 4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
 5. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
 6. การส่งเสริมการจัดการความรู้ การวิจัยและพัฒนา


บทบาทของกุมารแพทย์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทบาทของกุมารแพทย์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้ยึดหลัก 4I-Identify, Isolate, Inform และ Investigate Identify (ระบุผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดต่ออุบัติใหม่)

โดยวิธีการซักประวัติความเสี่ยงทางระบาดวิทยาในการไปสัมผัสโรคต่าง ๆ เช่น หากมาด้วยอาการเข้ากับปอดอักเสบ อาจจะต้องสอบถามประวัติการสัมผัสสัตว์ปีก เดินทางจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อไข้หวัดนก หรือสอบถามประวัติ การสัมผัสอูฐ ดื่มนมอูฐ หรือเดินทางจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเมอร์ส ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนมีอาการ ซึ่งกุมารแพทย์ควรจะมีการติดตามข่าวการระบาดต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ โดยสามารถติดตามข่าวสารได้จากสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (http://www.boe.moph.go.th) และข่าวสารจากทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก (http://www.who.int/csr/don/en/)


Isolate (แยกโรค)

หากซักประวัติเบื้องต้นพบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่ ให้ทำการแยกผู้ป่วยเข้าห้องแยกโดยเร็วที่สุด และการดูแลผู้ป่วย ควรต้องใช้การป้องกันควบคุมโรคในระดับสูงสุดเสมอ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรโดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ ที่ยังไม่ทราบทางแพร่กระจายเชื้อที่ชัดเจน โดยยึดหลัก standard precautions รวมทั้งป้องกันการติดเชื้อแบบ contact, droplet และ airborne precautions จนเมื่อทราบทางแพร่กระจายเชื้อที่ชัดเจน จึงค่อยปรับลดลงให้สอดคล้องกับทางแพร่กระจายเชื้อของโรคนั้น ๆ


Inform (รายงานผู้เกี่ยวข้อง)

ปัจจุบัน ประเทศไทยมี พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งโรคในกลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่ มักจัดอยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตราย ที่ต้องรายงานสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคทราบทันที เพื่อการดำเนินงานติดตามผู้สัมผัสมาแยกกัก (quarantine) หรือแยกโรค (isolate) ตามความเหมาะสมโดยเร็วที่สุด


Investigate (ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ)

เก็บสิ่งส่งตรวจและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี จะช่วยให้ผลการตรวจวินิจฉัยมีความถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น อาทิ หากสงสัยไข้หวัดนกควรเก็บตัวอย่างเร็วที่สุด ถ้ามีอาการรุนแรงติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น ปอดอักเสบ ควรเก็บ ตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น tracheal aspirate, sputum ถ้ามีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ให้เก็บ nasopharyngeal swab ร่วมกับ throat swab เป็นต้น โดยต้องศึกษาวิธีการเก็บและการนำส่งห้องปฏิบัติการเพื่อให้มีการดำเนินการที่ถูกต้องและปลอดภัยกับบุคลากร

การเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แพทย์ต้องมีความรู้ ติดตามข่าวสารเฝ้าระวังและสอบถามประวัติในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อกลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างเสมอ เพื่อให้สามารถวินิจฉัยได้อย่างทันท่วงที มีมาตรการการป้องกันการติดเชื้ออย่างเหมาะสม และจำกัดการแพร่ระบาดของโรคได้ภายใต้เวลาอันรวดเร็ว

 

เอกสารอ้างอิง

 1. สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564). พิมพ์ครั้งที่ 1; พ.ศ.255.
 2. Saiman L, Arrington AS, Bell M. Preparing for Emerging Infectious Diseases JAMA Pediatr, 2017. ว171ซ411-2.
 3. Brookes VJ, Hernandez-Jover M, Black PF, Ward MP. Preparedness for emerging infectious disease: pathways from anticipation to action. Epidemiol Infect. 2015;143:2043-58.
 4. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2560.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก